لطفا اطلاعات را با دقت، تکمیل فرمایید. در صورت نیاز با شما تماس گرفته خواهد شد.

در بخش توضیحات ، عنوان شغلی مورد تقاضا (فروشنده، صندوقدار و …) اشاره شود.

در صورت داشتن معرف، در بخش توضیحات اشاره شود.

درصورت داشتن سابق کار، علت قطع همکاری توضیح داده شود


درخواست همکاری - تبریز
درخواست همکاری - تهران
درخواست همکاری - مشهد
درخواست همکاری -شهرهای دیگر


زن
مرد


مجرد
متاهل